آموزش
(راهنمایی تحصیلی - تکنولوژی و...) 
قالب وبلاگ
 

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
 

 

ارکان و شوراهای مدرسه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفتم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

در برگزاری امتحان عوامل متعددی وجود دارد که می توانند بر نتایج امتحان تاثیر بگذارند. یکی از این عوامل نحوه ی طراحی سوالاتی است که معلمان طرح می نمایند. برای کاهش اثر منفی طراحی سوال نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که به صورت خلاصه در ذیل به آن ها اشاره خواهد شد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

وظیفه آموزش این است که ذهن های خالی را به ذهن های باز تبدیل کند نه ذهن های پر.

 

دوستانی انتخاب کنید که اهل زحمت باشند و شما را به درس خواندن و زحمت کشیدن تشویق کنند.

 خوشبخت کسی است که به یکی از این دو دسترسی داشته باشدیا کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

 یک تمبر پستی موفقیتش را تضمین می کند چون این توانایی را دارد که تا رسیدن به هدف به چیزی بچسبد.

موفقیت مانند سایه به دنبال پشتکار است.

 

 شرط پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگر اهمیت چندانی ندارد.

 

خواندن بدون فکر کردن همانند خوردن بدون هضم کردن است.

 

 برای آدمهای مصمم و جدی همیشه وقت و فرصت فراهم است.

 

 آرمانهای بزرگ همت های بلند می طلبد.

 

عظمت زندگی در علم نیست بلکه در عمل است.

 

جدیت مقصد را نزدیک می کند. در دنیا لذتی نیست که با لذت مطالعه برابری کند.

 

فردا وقتیست که تنبلها کار خواهند کرد.

[ شنبه سوم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
شرح وظایف شورای معلمان

شورای‌ معلمان‌ :

ماده‌ -15 به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در امور آموزشی‌، پرورشی‌ و اداری‌ مدرسه‌ وتأمین‌ مشارکت‌ معلمان‌ در حسن‌ جریان‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ واداری‌ مدرسه‌، شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌معلمان‌ با شرکت‌ همه‌ معلمان‌ ، مربیان‌ ومشاوران‌ مدرسه‌ تشکیل‌ می‌گردد.

وظایف‌ شورای‌ معلمان‌به‌ شرح‌ زیر است‌:

1ـ نظارت‌ بر همسویی‌برنامه‌ها و روشهای‌کاری‌ در چار چوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ ومفاد این‌ آیین‌نامه‌.

2ـ مشارکت‌ مؤثر و کارآمد در تهیه‌ برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ مدرسه‌ وهمکاری‌در اجرای‌ آن‌ پس‌ از تأیید شورای‌ مدرسه‌.

-3 بودجه‌بندی‌برنامه‌درسی‌بارعایت‌مقررات‌مربوطوارائه‌آن‌به‌شورای‌مدرسه‌جهت‌تأیید.

-4 بررسی‌ و تبادل‌ نظر پیرامون‌ چگونگی‌ افزایش‌ اثر بخشی‌ روشهای‌ تدریس‌ .

-5 چاره‌ اندیشی‌ برای‌ تأمین‌ مشارکت‌ فعال‌ دانش‌آموزان‌ در فرایند آموزش‌ وپرورش‌ .

-6 تلاش‌در ارتقای‌ کیفیت‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ وپرورشی‌ وبررسی‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ وبرنامه‌ ریزی‌ برای‌ کاهش‌ آن‌ .

-7 مشارکت‌ در تنظیم‌ برنامه‌های‌ پرورشی‌،تقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌ واخلاقی‌ وآداب‌ اسلامی‌ دردانش‌ آموزان‌ .

-8 بررسی‌ و تبادل‌ نظر به‌ منظور هماهنگ‌ کردن‌ نحوه‌ تشویق‌ وتنبیه‌ دانش‌آموزان‌.

-9 بحث‌ و تبادل‌نظر واتخاذ تدابیر مناسب‌ در مورد مسائل‌ آموزشی‌، پرورشی‌ و انضباطی‌دانش‌آموزان‌ و بهبوداداره‌ مدرسه‌.

-10 بحث‌وتبادل‌نظردرباره‌محتوای‌کتابهای‌درسی‌وانعکاس‌ آن‌ به‌ مسئولین‌ ذیربط از طریق‌مدیر مدرسه‌.

-11 تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در مورد نحوه‌ استفاده‌ از وسایل‌ آموزشی‌ ، کمک‌ آموزشی‌وکارگاهی‌ .

-12 ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ برای‌ ترغیب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ منظور انجام‌ مطالعات‌ درسی‌ و غیردرسی‌.

-13 ایجاد هماهنگی‌ در ارتباط با نحوه‌ و میزان‌ تکالیف‌ درسی‌ دانش‌ آموزان‌متناسب‌ با نیاز،استعدادهاوعلائق‌ آنان‌ .

-14 همکاری‌،برنامه‌ ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ در خصوص‌ چگونگی‌ تشکیل‌ کلاسهای‌ فوق‌برنامه‌ با مشارکت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ و رعایت‌ ضوابط مربوط.

-15 بررسی‌ منابع‌ آموزشی‌ ،کمک‌آموزشی‌ و پرورشی‌ و انتخاب‌ و معرفی‌ کتب‌، نشریات‌،نوارهای‌ صوتی‌ و تصویری‌ جهت‌ استفاده‌ در مدرسه‌ با رعایت‌ سایر مقررات‌.

16ـ انتخاب‌ نماینده‌ یانمایندگان‌ شورای‌ معلمان‌ برای‌ شرکت‌ در شورای‌ مدرسه‌ و انجمن‌ اولیاومربیان‌ دراولین‌جلسه‌ شورای‌ معلمان‌.

-17 تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ مشمول‌ ماده‌ 43 این‌ آیین‌نامه‌ وارائه‌ پیشنهاد به‌شورای‌مدرسه‌.

ماده‌ 16ـ ریاست‌ شورای‌ معلمان‌ به‌ عهده‌ مدیر و در غیاب‌ مدیر برعهده‌ نایب‌ رئیس‌ است‌ که‌توسطشورای‌معلمان‌تعیین‌می‌شود.مدیرمدرسه‌مسئول‌تعیین‌دستورجلسات‌واجرای‌تصمیماتی‌است‌که‌اتخاذمی‌شود.

تبصره‌-1 مدیر مدرسه‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از متخصصین‌ تعلیم‌ و تربیت‌، معلمان‌بازنشسته‌، کارشناسان‌ و مسئولین‌ آموزش‌ و پرورش‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ شرکت‌ درشورای‌ معلمان‌ و تبادل‌ نظر در زمینه‌های‌ مربوط دعوت‌ کند.

تبصره‌2 ـ دبیر شورای‌ معلمان‌ در اولین‌ جلسه‌ توسط اعضای‌ شورا تعیین‌ می‌شود و موظف‌ است‌خلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌ اعضای‌ شورابرساند.

تبصره‌ -3 شورای‌ معلمان‌ می‌ تواندبه‌ منظور انجام‌ بهتر وظایف‌ خودنسبت‌ به‌ تشکیل‌ گروههای‌درسی‌ وآموزشی‌ اقدام‌ نماید.

ماده‌ -17 مدیران‌ مدارس‌ موظفند اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌ راحتی‌ الامکان‌ قبل‌ از بازگشایی‌مدارس‌ وحداکثرتاده‌ روز پس‌ از آن‌ تشکیل‌دهند.جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بارتشکیل‌ می‌شود.

[ پنجشنبه یکم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

به نظر شما

 

نماینده معلمان چه اختیاراتی دارد؟

 

چه کار هایی را میتواند برای معلمان انجام دهد؟

 

چه کار هایی را میتواند برای مدرسه انجام دهد؟

 

چه وظایفی دارد؟

 

آیا واقعا میتواند نقش خود را با توجه به اهمیتش انجام دهد؟

 

شما چه نظری دارید؟

[ چهارشنبه سی ام مهر 1393 ] [ 17:0 ] [ همکار ]

 

 

هَلْ یسْتَوی الذینَ یعْلَمُونَ والذینَ لَا یعْلَمُونَ

 

 

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند، مساوی هستند؟

 

 

ترجمه آیه به نظم:

 

بگو کی مساوی بود درنظر     دنی مرد با اهل علم وهنر(518)

 

توانا بود هر که دانا بود    زدانش دل پیر برنا بود(519)

 

چنین گفت آنکس که داناتر است    بهر آرزو او تواناتر است(520) «فردوسی»

 

نیست دانا برابر نادان    این مثل زد خدای در قرآن

 

بدو گفت مؤبد که دانش به است    که دانابه گیتی زهرکس مه است(521)

 

«فردوسی)

 

[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

 

به نظر شما

 

اردو های دانش آموزی به چه منظوری انجام می شود؟

 

هدف از آنها چیست؟

 

بچه ها چه چیز هایی از این اردو ها یاد میگیرند؟

 

 

[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ 20:7 ] [ همکار ]

روزگاری مرید ومرشدی خردمند در سفر بودند. شبی را در خانه ی زنی با چادر محقر وچند فرزند گذراندند واز شیر تنها بزی که داشت خوردند. مرید فکرکرد کاش قادر بود به او کمک کند. وقتی این را به مرشد خود گفت او پس از اندکی تامل پاسخ داد:"اگر واقعا می خواهی به آن ها کمک کنی برگرد و بزشان را بکش!".
مرید ابتدا بسیار متعجب شد ولی از آن جا که به مرشد خود ایمان داشت چیزی نگفت و شبانه بز را در تاریکی کشت ...
سال ها گذشت و روزی مرید ومرشد وارد شهری زیبا شدند وسراغ تاجر بزرگ را گرفتند که زنی بود با لباس های مجلل و خدم و حشم فراوان. وقتی راز موفقیتش را جویا شدند، زن گفت سال ها پیش من تنها یک بز داشتم ویک روز صبح دیدیم که مرده. مجبور شدیم برای گذران زندگی هر کدام به کاری روی آوریم. فرزند بزرگ ترم زمین زراعی در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا ودیگری با قبایل اطراف داد و ستد کرد...


مرید فهمید هر یک از ما بزی داریم که اکتفا به آن مانع رشدو تغییرمان است و باید برای رسیدن به موفقیت و تغییرات بهتر آن را قربانی کرد.

[ شنبه بیست و ششم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
کلام بعضی ها...

علم را زیر سوال میبرد!

آنقدر آرامت میکند

که هیچ مسکنی جایش را نمیگیرد...!

floating love hearts animated gif
[ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 ] [ 10:26 ] [ همکار ]

آیا شما با همه کاره شدن مدیران مدارس موافقید؟

 

چه مزایا و چه معایبی را احساس می کنید؟

 

منتظر نظرات خوبتان هستیم.

[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

http://www.patugh.ir/up/2012/10/ghadir-khom-postal_www.patugh.ir-13.jpg

 

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین

 

بولایته علی ابن ابی طالب

 

و

 

اولاده المعصومین صلواه الله علیهم اجمعین

 


عید سعید غدیرخم مبارک باد

[ دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

معلم: آخه چرا برای امتحان نخوندی؟ خیلی داری بی اعتنا میشی...

دانش آموز: آقا خداییش زیاد تاکید نکردی!!!

معلم: تو یکی دیگه چرا همه ی تکالیفتو ننوشتی؟

دانش آموز:آقا رو تخت بیمارستون بیشتر از این نمیشد نوشت!!

معلم: تو هر روز چرا دیر میرسی سر کلاس؟

دانش آموز:آقا پسر عموی داییم دیروز با موتور تصادف کرد و الان تو بیمارستونه...

 

به نظر شما

 

چرا دانش آموزان در مقابل انجام دادن تکالیف بهانه می آورند؟

 

چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

 

منتظر حضور سبزتان هستیم.

[ یکشنبه بیستم مهر 1393 ] [ 10:0 ] [ همکار ]
[ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
 

 

 19  روش برای تدریس بهتر و موثر


ادامه مطلب
[ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

 

 

به نظر شما

 

با پیشرفت تکنولوژی های جدید و نرم افزار های پیشرفته و تاکید بر هوشمند سازی مدارس

 

کتاب های کاغذی نباید جایشان را به کتاب های  الکترونیکی بدهند؟

 

یا هزینه هایی که برای تهیه این کتاب ها می شود با توجه به اینکه تاکید بر روی صرفه جویی هست

 

بخشی از این صرفه جویی ها برای خرید تجهیزات فنی کلاسها

 

(کامپیوتر، تبلت، و تخته سیاه هوشمند) هزینه شود؟

 

شما چه نظری دارید؟

 

منتظر حضور سبزتان هستیم.

[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

http://www.bmsu.ac.ir/UserFiles/untitled(4).JPG

عید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مى رسد

عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است

در این روز، اسماعیل وجود را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کردیم

قربانى کنیم تا سبکبال شویم.

[ یکشنبه سیزدهم مهر 1393 ] [ 8:59 ] [ همکار ]
 

آیا برنامه آموزشی مدارس باید یکسان باشد؟


ادامه مطلب
[ شنبه دوازدهم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

 

 شما درباره درس پرورشی چه نظری دارید؟

 

آیا درست به این درس اهمیت داده می شود؟

 

آیا جایگاه آن درست است یا به حاشیه رفته است؟

 

آیا از نیروی متخصص برای این درس استفاده می شود؟

 

 

منتظر نظرات سبزتان هستیم.

 

[ پنجشنبه دهم مهر 1393 ] [ 10:0 ] [ همکار ]
 

 

انضباط دانش آموزان


ادامه مطلب
[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
[ شنبه پنجم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
۱- به موقع در مدرسه و کلاس درس حاضر شود وجزء در موارد بسیار اضطراری وبرای یک سردرد ساده غیبت نکند.

۲- مقررات انضباطی ُبهداشتی ُدرسی و ...در مدرسه را دقیقاْ رعایت کند.

۳- درکلاس درس ساکت باشد وبادقت مطالب درسی را گوش دهد.

۴-از آوردن هرگونه وسیله مزاحم یادگیری خود و دیگران به مدرسه خودداری کند.

۵- تکالیف درسی راطبق راهنمایی معلم به موقع انجام دهدوازهرگونه بهانه آوردن پرهیزکند.

۶- پوشاک خود را با ساختار مدرسه هماهنگ کند.

۷-محیط مدرسه راسالم وپاکیزه نگاه دارد و به بهداشت آن کمک کند.

۸- از هرگونه توهین وتحقیر به سایر دانش آموزان جداْ خودداری کند .

۹- به مدیرو معلمان و سایر دانش آموزان احترام بگذارد .

۱۰-از هرگونه مزاحمت و اخلال در کلاس درس و محیط مدرسه خودداری کند .

۱۱-از هرگونه صدمه زدن به در و دیوار وسایر ابزارهای مدرسه خوداری کند.

۱۲- درفعالیت های گروهی مدرسه شرکت فعال داشته باشد.

[ پنجشنبه سوم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

آغاز سال نو، با شادی و سرور
هم‌دوش و هم‌زبان، حرکت به سوی نور

آغاز مدرسه، فصل شکفتن است
در زنگ مدرسه، بیداری من است

در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
هم‌شاگردی سلام، هم‌شاگردی سلام

مهر از افق دمید، فصلی دگر رسید
فصل کلاس و درس، ما را دهد نوید

شد فصل کسب علم، فصل تلاش و کار
دانش به نسل ما، می‌بخشد اعتبار

در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
هم‌شاگردی سلام، هم‌شاگردی سلام

ای در کنار ما، آموزگار ما
چون شمع روشنی، در روزگار ما

روشن ز نور توست، کاشانه دلم
در کار من تویی، حلال مشکلم

در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
هم‌شاگردی سلام، هم‌شاگردی سلام

فردا از آن توست، ای نسل چاره‌ساز
با یاری خدا، آینده را بساز

فردای روشن است، با وحدت کلام
از ما تو را درود، از ما تو را سلام

در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
هم‌شاگردی سلام، هم‌شاگردی سلامدانلــــود

[ سه شنبه یکم مهر 1393 ] [ 7:0 ] [ همکار ]

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn5811/large/t0Jo1enmVU.jpg         http://www.kavoshschool.ir/rp/images/kavosh/mehr/m3.jpg

آغاز مهر و طنین دوباره ی زنگ مدرسه

 

و نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت

 

بر همه ی دانش‌آموزان و معلمان  پرتلاش ، مهربان و مهرپرور مبارک باد .

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 7:0 ] [ همکار ]
8c2b7f3ac4acf422fd369c22c1a0872a-425

[ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بحث و گفتگو در خصوص آموزش وپرورش

1.مهدی ابراهیمی صیقلان

Mahdi Ebrahimi Seyghalan

2.مظاهر بابایی سیاهکلرودی

Mazaher Babaei Siahkalroudi

3.رحیم حذرخانی

Rahim Hazarkhaniامکانات وب
WebGozar.com Counter code -->